Εκδόσεις
 
Εργα διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου
 
 
 

Εργα

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει τη μελέτη, την επιστημονική παρακολούθηση της εκτέλεσης ή/και την εκτέλεση έργων που σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, οικοτόπων και φυσικών ενδιαιτημάτων, προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε φυσικά συστήματα.

Κύριοι πελάτες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ελληνικά και ξένα Υπουργεία, οι Περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και οι Τοπικές Αρχές και οι οργανισμοί τους.