Εκδόσεις
 
Εργα διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου
 
 
 

Επανεισαγωγή νεροβούβαλων για τη διαχείριση των καλαμιώνων στον Αμβρακικό κόλπο

Παλαιότερα υπήρχαν στον υγρότοπο νεροβούβαλοι που άνοιγαν περάσματα στους καλαμιώνες και βοηθούσαν στη διατήρηση πολύτιμων υγρών λιβαδιών και καθώς και στη μωσαϊκότητα του τοπίου.
Με στόχο τη διαχείριση των καλαμιώνων και τη δημιουργία των επιμέρους σημαντικών οικοτόπων εισήχθησαν στην περιοχή 5 νεροβούβαλοι από την περιοχή των Πρεσπών, οι οποίοι και έχουν ήδη αναπαραχθεί.
Το έργο της επαναφοράς των νεροβούβαλων έχει ερευνητικό χαρακτήρα.

Εμπλουτισμός του γλυκόβαλτου της Ροδιάς με γλυκό νερό από τον ποταμό Λούρο στον Αμβρακικό κόλπο

Ο Βάλτος της Ροδιάς είναι ένας εκτεταμένος υγρότοπος γλυκού νερού που περιβάλλεται από τον ποταμό Λούρο και άλλοτε δεχόταν όλο το νερό που υπερχείλιζε από αυτόν.
Η αυξανόμενη πίεση για εντατική γεωργική εκμετάλλευση των πεδινών παραποτάμιων εκτάσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη συνολικού διαχειριστικού σχεδίου, οδήγησε σε εκτεταμένα εγγειοβελτιωτικά έργα και στον εγκιβωτισμό του ποταμού Λούρου μεταξύ δύο παράλληλων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Έτσι, όμως, ο βάλτος απομονώθηκε από την επιρροή του ποταμού και εμφάνισε έντονη υφαλμύρηνση, αλλοίωση της δομής των φυσικών οικοτόπων και συρρίκνωση της υδρολογικής του λειτουργίας.
Οι αλλαγές στη δομή της βλάστησης και η υποβάθμιση οικοτόπων συνέβαλλαν στη μείωση απειλούμενων ειδών πανίδας, όπως είναι η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο Ήταυρος (Botaurus stellaris), ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus).
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υφαλμύρυνσης, επιχειρήθηκε η οικολογική αποκατάσταση του υγροτοπικού συστήματος του Βάλτου της Ροδιάς. Το συγκεκριμένο έργο περιλάμβανε τον εμπλουτισμό σε γλυκό νερό ενός μέρους του βάλτου με την κατασκευή δύο τρίδυμων υδατοφραγμών στο ανάχωμα της Πέτρας και δύο αρδευτικών τάφρων. Από τις διόδους αυτές μεταφέρθηκε νερό, με σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο, από τον ποταμό Λούρο προς το βορειοδυτικό τμήμα του βάλτου.

Αναδάσωση περιοχών "Φραξιάς Λούρου" Ν. Πρέβεζας και "Όρος Μαυροβούνι" Ν. Άρτας

Η μείωση των συστάδων δέντρων στους υγροτόπους του Αμβρακικού, που οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση της γεωργικής εκμετάλλευσης και της βόσκησης, στερεί από ορισμένα είδη ορνιθοπανίδας πολύτιμες θέσεις ανάπαυσης και αναπαραγωγής. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στη δάσωση κατάλληλων εκτάσεων για να ωφεληθούν τρία από τα έξι είδη ορνιθοπανίδας προτεραιότητας που απαντώνται στην περιοχή [Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), Κραυγαετός (Aquila pomarina) και Στικταετός (Aquila clanga)].
Το έργο είχε σκοπό να βοηθήσει τη φυσική αναγέννηση των συστάδων και να εξασφαλίσει τη διατήρηση θέσεων ανάπαυσης.
Στην περιοχή Φραξιά Λούρου, φυτεύτηκαν κυρίως τα είδη νερόφραξος Fraxinus angustifolia (F. oxycarpa), ασημόλευκα Populus alba και ιτιές Salix sp.
Στην περιοχή Μαυροβουνίου, φυτεύτηκε κυρίως βελανιδιά (Quercus macrolepis - Q. aegilops), με διάσπαρτα άτομα από χαρουπιά (Ceratonia siliqua), κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), αγριελιά (Olea oleaster) και χνοώδη δρυ (Quercus pubescens).

Τεχνητές νησίδες για πελεκάνους στον Αμβρακικό κόλπο

Οι νησίδες είναι σημαντικές και παράλληλα μοναδικές θέσεις αναπαραγωγής του Aργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus).
Η δημιουργία τεχνητών νησίδων για την προσφορά εναλλακτικών θέσεων φωλιάσματος στους αργυροπελεκάνους ήταν μια πειραματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης, που καταστρέφει τις υπάρχουσες φυσικές νησίδες.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, δημιουργήθηκαν δύο νέες νησίδες και ενισχύθηκε μια υφιστάμενη. Η παρέμβαση ενίσχυσε την αξία της περιοχής της Αυλερής (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό), που φιλοξενεί εδώ και δύο δεκαετίες τις κύριες αποικίες αργυροπελεκάνων στον Αμβρακικό κόλπο.