Εκδόσεις
 
Εργα διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου
 
 
Εργα διαχείρισης Στροφυλιάς - Κοτυχίου
 

Ανάπλαση θινών

Οι παράκτιες θίνες στην περιοχή του Δάσους Στροφυλιάς έχουν υποστεί σοβαρή καταστροφή σε αρκετές θέσεις κυρίως από τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων, αλλά και από την υπερβολική επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
Το πιλοτικό έργο τοποθέτησης αναπλαστικών φρακτών για τη συσσώρευση άμμου είχε απόλυτη επιτυχία και οδήγησε στην αναδημιουργία αμμολόφων σε μήκος πάνω από 400 μέτρα.

Έργα προστασίας νησίδας φωλεοποίησης στη λ/θ Κοτύχι

H νησίδα Κοτυχίου είναι η πιο σημαντική περιοχή φωλεοποίησης για προστατευόμενα είδη πουλιών σε ολόκληρη την περιοχή NATURA 2000 Στροφυλιάς - Κοτυχίου. Πάνω από 100 ζευγάρια Νεροχελίδονων, Νανογλάρονων και Καλαμοκανάδων φωλιάζουν κάθε χρόνο πάνω στη νησίδα. Ωστόσο, εξαιτίας της διάβρωσης το ύψος της νησίδας έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να κατακλύζεται από τα νερά της λιμνοθάλασσας και να καταστρέφονται αυγά και νεοσσοί.
Το έργο αποκατάστασης περιλαμβάνει την εκσκαφή ενός διαύλου γύρω από τη νησίδα και την απόθεση του υλικού εκσκαφής πάνω στη νησίδα με σκοπό την ανύψωσή της.
Με τον έργο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η καλύτερη κυκλοφορία του νερού και αφετέρου η εξασφάλιση της νησίδας ως βασικής, σε όλη την προστατευόμενη περιοχή, θέσης φωλεοποίησης ειδών πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409.

Έργα διαχείρισης του καλαμιώνα στη λ/θ Κοτύχι

Ο εκτεταμένος και σχετικά ήσυχος καλαμιώνας του Κοτυχίου θα μπορούσε να αποτελεί ιδανικό χώρο τροφοληψίας και φωλιάσματος κυρίως για ερωδιούς και Καλαμόκιρκους. Πράγματι στις παρυφές του καλαμιώνα έχουν παρατηρηθεί τόσο κατά τη μετανάστευση αλλά και κατά τη θερινή περίοδο έξι είδη ερωδιών και Καλαμόκιρκοι.
Ωστόσο, η ομοιογένεια του ενδιαιτήματος, η ανεπάρκεια ανοικτών εκτάσεων για τροφοληψία και η έλλειψη συστάδων δένδρων ή θάμνων για κούρνιασμα και φωλεοποίηση αποτελούν βασικούς περιοριστικούς παράγοντες για τα πουλιά.
Η διαχείριση των παραπάνω επιχειρήθηκε με την αραίωση του καλαμιώνα, τη δημιουργία ανοικτών εκτάσεων νερού και τις φυτεύσεις υδροχαρών φυτών.

Διαχείριση δάσους Κουκουναριάς

Το δάσος Κουκουναριάς στη Στροφυλιά, το μεγαλύτερο και ωραιότερο από τα τρία δάση Κουκουναριάς της Ελλάδας, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα αναγέννησης και σταδιακά ο βιότοπός του καταλαμβάνεται από την επιθετική χαλέπιο πεύκη. Η εφαρμογή ενός πειραματικού προγράμματος διαχείρισης και παρακολούθησης του δάσους με τη συνεργασία του Δασαρχείου Πατρών ήταν επιτακτική ανάγκη για τη διατήρησή του.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν περίφραξη δασικών εκτάσεων, φυτεύσεις και σπορές Κουκουναριάς και μέσω του προγράμματος LIFE αναμένεται να αυξηθεί ο βιότοπος της Κουκουναριάς κατά δεκάδες στρέμματα και να αναπτυχθούν πάνω από 3000 φυτά Κουκουναριάς.

Έργα ελέγχου της πρόσβασης επισκεπτών στο Δάσος Στροφυλιάς και στις παράκτιες θίνες

Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση οχημάτων στο δάσος Στροφυλιάς και στην παράκτια ζώνη έχουν οδηγήσει στον κατακερματισμό και την υποβάθμιση του δάσους Κουκουναριάς και στην καταστροφή των θινών.
Ένα εκτεταμένο έργο έλαβε χώρα στην περιοχή με την υποστήριξη του Δασαρχείου για την κατάργηση πολλών αυθαίρετων δρόμων που διασχίζουν το δάσος και για την περίφραξη ευαίσθητων τμημάτων των παράκτιων θινών.

Πιλοτικές δράσεις βελτίωσης ενδιαιτημάτων για τα προστατευόμενα είδη

Για την προστασία του φωλιάσματος στην προστατευόμενη περιοχή Στροφυλιάς - Κοτυχίου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
1) Κάθε χρόνο τοποθετείται ηλεκτρική περίφραξη γύρω από αποικία Νεροχελίδονων στο ιλύπεδο Μετοχίου για την προστασία τους από τα διερχόμενα κοπάδια αγελάδων.
2) Ένα κανάλι, μικρές λίμνες και νησίδες κατασκευάστηκαν στο έλος της Λάμιας για να αυξήσουν την ετερογένεια του χώρου, δηλαδή να προσφέρουν νέες εκτάσεις ανοικτού νερού και χώρους τροφοληψίας και ανάπαυσης για όλους τους οργανισμούς.
3) Μικρές λίμνες δημιουργήθηκαν για να υποβοηθήσουν την απόθεση αυγών του Τρίτωνα και του Πηλοβάτη.
4) Τρεις πλωτές σχεδίες τοποθετήθηκαν στις λιμνοθάλασσες Κοτύχι και Πρόκοπο για να εξασφαλίσουν πρόσθετες θέσεις φωλεοποίησης για τα γλαρόνια και τα Νανογλάρονα.