Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
 
 
 
 

Μελέτες

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με διάφορα ζητήματα περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε καλύπτει όλα τα θέματα φυσικού περιβάλλοντος.

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας καλύπτει όλες τις τάξεις του Περιβαλλοντικού Μελετητικού Πτυχίου (Α', Β' και Γ') καθώς και του Δασικού, Χωροταξικού και Αλιευτικού Μελετητικού Πτυχίου. Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα συνεργατών που καλύπτουν πρακτικά όλα τα λοιπά απαιτούμενα μελετητικά πτυχία.

Κύριοι πελάτες είναι το δημόσιο καθώς και ιδιωτικές εταιρείες (κυρίως σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).