Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
 
 
 
 

Διαχείριση & Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος

Αντικείμενο των συγκεκριμένων μελετών αποτελεί η αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση φυσικών -οικολογικά σημαντικών- περιοχών, με στόχο την προστασία και διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.

Μελέτες Διαχείρισης και Ανάδειξης Φυσικού Περιβάλλοντος, που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι οι παρακάτω: