Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 
 
 

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες έχουν θεσμοθετηθεί με το Ν. 1650/86 και το περιεχόμενό τους έχει εξειδικευτεί στην ΚΥΑ 69269/5387/90.

Αντικείμενα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης αποτελούν η οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών, η ανάλυση των όρων προστασίας τους, η επεξεργασία των προτάσεων διαχείρισής τους, η ανάλυση του πιθανού σχήματος του Φορέα Διαχείρισης, η διατύπωση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος μέσω του οποίου νομοθετικά κατοχυρώνονται οι όροι προστασίας, κ.λπ.

Η εταιρεία "ΟΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε" και οι διαχειριστές της έχουν αναλάβει ή συμμετέχουν στην εκπόνηση μιας σειράς Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών: