Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
 
 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 
 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν θεσμοθετηθεί με το Ν. 1650/86. Σήμερα, κατόπιν σχετικών τροποποιήσεων στο θεσμικό πλαίσιο, για την εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ισχύουν τα σχετικά εδάφια του Ν. 3010/2002, της ΚΥΑ Η.Π15393/2332/2002, της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/03 και της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (σ.σ μόνο ο Πίνακας 3 που αντιστοιχεί στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Αντικείμενα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούν ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα προκληθούν από την κατασκευή και λειτουργία συγκεκριμένων έργων ή/και δραστηριοτήτων. Τα έργα αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που κυμαίνεται από μικρές παραγωγικές μονάδες, μέχρι βαριές βιομηχανίες, υδραυλικά έργα, οδοποιίες και αεροδρόμια. Υποχρέωση του μελετητή είναι, εκτός από την εκτίμηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, η παρουσίαση τεκμηριωμένων προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία και οι εταίροι της έχουν εκπονήσει ή συμμετείχαν στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών: