Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
 
 
 
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού & Διαχείριση Επισκεπτών

Πρόκειται για μελέτες που έχουν σχέση με το σχεδιασμό ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και οικοτουρισμού σε διάφορες περιοχές με αξιόλογα στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στις μελέτες αυτές προσεγγίζονται ζητήματα διαχείρισης επισκεπτών, σχεδιασμού και οργάνωσης διαδρομών/ μονοπατιών, υποδομών πληροφόρησης (π.χ. κέντρα πληροφόρησης, σήμανση, παρατηρητήρια), καθώς και ζητήματα σχεδιασμού προγραμμάτων προσέλκυσης επισκεπτών.

Οι σημαντικότερες μελέτες της κατηγορίας αυτής είναι: