Εκδόσεις
 
Διαχείριση & Ανάδειξη Φύσης
 
 
 
 
 
Αναπτυξιακές & αλλες μελέτες

Αναπτυξιακές & άλλες Μελέτες

Πρόκειται για μελέτες που σχετίζονται με την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού και την τόνωση της τοπικής κοινωνίας μιας περιοχής σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, οικονομοτεχνικές μελέτες, άλλες μελέτες περιβάλλοντος κλπ.

Από τις μελέτες στις οποίες συμμετείχε η εταιρεία και οι εταίροι της, αναφέρονται οι παρακάτω: