Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προγράμματα

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ σχεδιάζει, παρακολουθεί, συμμετέχει και παρέχει επιστημονική και τεχνική βοήθεια σε προγράμματα για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν στη:

Κύριοι πελάτες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ελληνικά και ξένα Υπουργεία, οι Περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και οι Τοπικές Αρχές και οι οργανισμοί τους.