Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura 2000 στην Κύπρο»
LIFE-Nature 2004

Στόχοι

Το Πρόγραμμα, στο οποίο η εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ είναι εταίρος στοχεύει στην υλοποίηση πιλοτικών, αλλά κρίσιμων δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλό επίπεδο διατήρησης συγκεκριμένων τύπων οικοτόπων και ειδών προτεραιότητας σε 5 περιοχές Natura 2000 της Κύπρου.

Οικότοποι: Λειμώνες Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica), Θαμνώνες με Zizyphus lotus (ενδημικό της Κύπρου) και εποχιακά τέλματα, δάσος σκλήθρου (Alnus glutinosa), δάσος με ενδημική βελανιδιά Quercus infectoria, δάσος μαύρης πεύκης (Pinus nigra), σερπεντινόφιλα λιβάδια και τυρφώνες, υγροτοπικά ενδιαιτήματα.

Ενδημικά είδη χλωρίδας: Scilla morrisii, Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina

Ενδημικά είδη ορνιθοπανίδας: Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax), Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca)

Ενδημικό είδος ερπετού: Coluber cypriensis

Δράσεις προστασίας και διαχείρισης