Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
 
 
 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε προγράμματα προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων σε προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. Συγκεκριμένα:

Τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΥΠΕΧΩΔΕ) στο Β' ΚΠΣ και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Αναπτυξιακές Εταιρείες.

Στα αντικείμενα της ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε περιλαμβάνονται: