Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προγράμματα προστασίας και διαχείρισης
 
 

Σχεδιασμός προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ έχει σχεδιάσει προγράμματα που υλοποιήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΥΠΕΧΩΔΕ) στο Β' ΚΠΣ, για τις εξής περιοχές:

Αντικείμενο ήταν ο αναλυτικός οικονομικός, χρονικός και τεχνικός σχεδιασμός των συγκεκριμένων προγραμμάτων καθώς και η υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των προγραμμάτων.