Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
LIFE - ΦΥΣΗ Τήλου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Τήλος: Δράσεις Διαχείρισης και προστασίας στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας» LIFE-Nature 2004

Στόχοι

Το Πρόγραμμα, στο οποίo η εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ είναι εταίρος, στοχεύει:

Δράσεις προστασίας και διαχείρισης