Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
LIFE - ΦΥΣΗ Στροφυλιάς - Κοτυχίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Προστασία και διαχείριση των υγροτόπων Στροφυλιάς και Κοτυχίου»
LIFE-Nature 2002

Στόχοι

Το Πρόγραμμα, στο οποίo η εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ ήταν εταίρος, στοχεύει:

Οικότοποι: Λιμνοθάλασσες, Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Θίνες με δάση από κουκουναριά, Μεσογειακά αλίπεδα.

Είδη ορνιθοπανίδας: Όλα τα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409, με έμφαση στα: Ήταυρος (Botaurus stellaris), Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), Νεροχελίδονο (Glareola praticola), Νανογλάρονο (Sterna albifrons).

Είδη ερπετοπανίδας: Μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni), Κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata), Λαφιάτης (Elaphe quatrolineata), Σπιτόφιδο (Elaphe situla).

Δράσεις προστασίας και διαχείρισης