Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
LIFE - ΦΥΣΗ Δέλτα Εβρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Αποκατάσταση, προστασία και διαχείριση της λιμνοθάλασσας Δράνας στο Δέλτα Έβρου»
LIFE-Nature 2000

Στόχοι

Το Πρόγραμμα, στο οποίo η εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ ήταν επιστημονικός συντονιστής, στοχεύει στην:

Οικότοποι: Λιμνοθάλασσες

Είδη ορνιθοπανίδας: Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis), Νανόχηνα (Anser erythropus), Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris), Βασιλαετός (Aquila heliaca), Στικταετός (Aquila clanga)

Δράσεις προστασίας και διαχείρισης