Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
LIFE - ΦΥΣΗ Αμβρακικού κόλπου
 
 
 
 
 
 
 
 

«Διαχείριση και προστασία των υγροτόπων του Αμβρακικού»
LIFE-Nature 1999

Στόχοι

Το Πρόγραμμα, στο οποίo η εταιρεία ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ ήταν επιστημονικός συντονιστής, στοχεύει στην:

Οικότοποι: Λιμνοθάλασσες

Είδη ορνιθοπανίδας: Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), Ήταυρος (Botaurus stellaris), Στικταετός (Aquila clanga), Κραυγαετός (Aquila pomarina), Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeous), Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), Θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta).

Δράσεις προστασίας και διαχείρισης