Εκδόσεις
 
LIFE - ΦΥΣΗ Κύπρου
 
 
 
 
 
Καταγραφή οικοτόπων περιοχών Natura
 
 
 
 
 
 
 

Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης - Μελέτη 3 (66 περιοχές)

Στο πλαίσιο του προγράμματος: